STATUT

STATUT

KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH

DIRETA

GNIEZNO, 2016-12-09

SPIS TREŚCI

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny i teren działania

II. Cele i środki działania

III. Członkowie, ich obowiązki i prawa

IV. Władze Klubu

V. Majątek i fundusze Klubu

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

.

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny i teren działania.

§ 1

Klub nosi nazwę: Klub Sportów Górskich DIRETA w Gnieźnie, w skrócie KSG DIRETA i w dalszej części statutu zwany jest klubem.

§ 2

Siedziba Klubu znajduje się w Gnieźnie.

§ 3

Klub jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Terenem działalności Klubu jest Polska.

§ 5

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

.

II. Cele i środki działania

§ 6

Celem klubu jest:

1. Propagowanie turystyki kwalifikowanej i sportów górskich wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Działalność sportowa i rekreacyjna w dyscyplinach:

1/ alpinizm i taternictwo,

2/ wspinaczka skałkowa i sportowa

3/ kolarstwo górskie

4/ narciarstwo

5/ turystyka kwalifikowana

oraz inne dyscypliny związane z górami i sportami ekstremalnymi.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Klub:

1/ organizuje treningi, szkolenia, obozy, rajdy i wyprawy,

2/ organizuje zawody, imprezy sportowe i kulturalne, a także bierze udział w zawodach i imprezach prowadzonych przez inne organizacje,

3/ prowadzi działalność informacyjną organizując w tym celu prelekcje, wykłady i spotkania,

4/ zapewnia członkom kadrę i bazę niezbędną do uprawiania właściwych dyscyplin,

5/ współpracuje z innymi klubami i organizacjami,

6/ współpracuje z władzami miasta oraz władzami samorządowymi,

7/ aby zapewnić środki do realizacji celów statutowych prowadzi dozwoloną przez właściwe przepisy działalność gospodarczą oraz pozyskuje sojuszników i sponsorów.

8/ patronuje życiu towarzyskiemu członków Klubu i sympatyków.

9/ czuwa nad przestrzeganiem etyki, kodeksów i zwyczajów charakterystycznych dla środowiska górskiego.

10/ uczestniczy w działaniach gmin i innych instytucji, dotyczących gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego gmin i innych terenów.

.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

1/ Członkiem Klubu może być każda osoba, bez względu na wiek, która:

a/ wyraziła chęć działania w Klubie,

b/ zyskała pozytywną opinię Zarządu Klubu,

c/ zobowiązała się na piśmie do przestrzegania statutu i opłacania składek członkowskich ustalonych przez Zarząd.

2/ Członkiem honorowym klubu może zostać osoba o szczególnych zasługach dla klubu. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Klubu.

§ 9

Członkowie Klubu mają prawo:

1/ uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym (członkowie powyżej 17 roku życia),

2/ korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu w ramach obowiązujących ustaleń i przepisów,

3/ uczestniczyć w imprezach, zajęciach i szkoleniach organizowanych przez Klub,

4/ wysuwać wnioski wobec władz, oceniać ich działalność.

§ 10

Członkowie Klubu mają obowiązek:

1/ przestrzegać statut Klubu, stosować się do decyzji władz Klubu,

2/ wypełniać przyjęte na siebie obowiązki,

3/ przestrzegać obowiązujące w Klubie regulaminy i przepisy,

4/ przestrzegać dyscyplinę oraz zasady etyki i zwyczaje środowiska górskiego,

5/ regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać zadeklarowane świadczenia.

§ 11

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań względem Klubu,

2/ skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez okres 6 miesięcy,

3/ skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie statutu lub działalność na szkodę Klubu, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Klubu.

§ 12

Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów, niestosowanie się do decyzji władz oraz naruszanie zasad etyki Zarząd może nakładać na członków Klubu następujące kary:

1/ upomnienie,

2/ nagana,

3/ zawieszenie w prawach członka,

4/ skreślenie z listy członków.

Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członek może się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

.

IV. Władze Klubu.

§ 13

1. Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

§ 14

W skład władz mogą wchodzić członkowie Klubu, którzy ukończyli 17 lat.

§ 15

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątek może dotyczyć urzędującego członka Zarządu.

§ 16

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący obrad.

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu wniesiony do Zarządu,

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ uchwalenie ogólnych kierunków działania Klubu,

2/ wybór Prezesa oraz zatwierdzenie składu i liczby członków Zarządu,

3/ wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4/ ocena działalności władz oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

5/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

6/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Klubu,

7/ podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu.

2. Skład Zarządu i liczbę członków proponuje Prezes, a zatwierdza Walne Zebranie.

§ 19

1. W skład Zarządu Klubu wchodzi od pięciu do dziewięciu osób. Prezesa i członków wybiera Walne Zebranie.

2. Zarząd wybiera spośród swojego grona wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz inne funkcje zgodnie z własnymi ustaleniami.

3. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,

2/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

3/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

4/ zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

5/ ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat,

6/ zatwierdzanie rocznego budżetu Klubu,

7/ przyjmowanie i wykreślanie członków.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba dookoptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Zebrania zarządu, podejmowanie uchwał oraz głosowania mogą odbywać się za pośrednictwem internetu. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy sekcji, trenerzy i instruktorzy.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego pracą kieruje Prezes Klubu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola całokształtu działalności klubu pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2/ występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu,

3/ występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielania mu absolutorium.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Klubu.

§ 22

1. Sąd Koleżeński składa się z dwóch członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1/ rozstrzyganie sporów między członkami Klubu,

2/ występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu,

3/ rozstrzyganie w sprawach wynikających z niewłaściwego postępowania lub zachowania członków Klubu.

4/ występowanie z wnioskami i opiniami na Walnym Zebraniu.

.

V. Majątek i fundusze Klubu

§ 23

Na majątek Klubu składają się fundusze, ruchomości i nieruchomości.

§ 24

Na fundusze Klubu składają się:

1/ wpisowe i składki,

2/ dochody z imprez i działalności gospodarczej,

3/ dotacje, subwencje, darowizny.

§ 25

Do reprezentowania klubu, zawierania umów, składania oświadczeń woli upoważnieni są:

1. prezes zarządu – jednoosobowo,

2. skarbnik – jednoosobowo,

3. wiceprezes – jednoosobowo,

4. każda inna osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo udzielone przez prezesa

zarządu.

.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.