Walne Zebranie KSG Direta 17.12.2021

Zapraszamy klubowiczów na spotkanie, które podsumuje dotychczasową działalność klubu i wytyczy nowe zadania. Wybierzemy władze klubowe na kolejną kadencję. Od Was zależy jak będzie wyglądał klub w przyszłości.

Stary Ratusz, sala D4, godz. 18.30.

PROGRAM ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków klubu i gości.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał.
 5. Sprawdzenie listy obecności osób z czynnym prawem wyborczym i
  stwierdzenie kworum.
 6. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie klubu i głosowanie
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania (jawne lub tajne) podczas wyboru władz na kolejną kadencję.
 11. Zgłaszanie kandydatur na prezesa.
 12. Oddanie głosu kandydatom celem przedstawienia swojego programu wyborczego.
 13. Głosowanie nad kandydaturami – wybór prezesa.
 14. Ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej
 15. Podjęcie uchwały o liczbie członków w zarządzie na następną kadencję.
 16. Zgłaszanie kandydatur do zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
 17. Głosowanie nad kandydaturami.
 18. Ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 19. Wolne głosy, dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i przyszłością klubu.
 20. Odczytanie i przegłosowanie uchwał.
 21. Zakończenie zebrania.